Vezi cine garantează pentru noi »
Vezi sistemul electronic de casierie și calcul al listelor »
Vezi motivele pentru care noi suntem cea mai bună alegere »
De 10 ani, noi, suntem cea mai bună alegere!
De ce tu să muncești și altul să profite?
Dacă te-ai săturat de lipsa apei curente sau a căldurii, de vecinii restanțieri sau pur și simplu îți dorești mai mult confort ... ↓

Building Icon :: 256 :: 256Bine ai venit! Serviciile pe care le oferim sunt adresate în special asociaÈiilor de proprietari, blocuri sau imobile, complexuri rezidenÈiale, locaÈii, sedii de societÄÈi comerciale, clÄdiri de birouri, în oraÈele BucureÈti, PiteÈti, Alexandria, Slobozia. Printre serviciile pe care le oferim, enumerÄm:

  • Administrare financiarÄ: evidenÈa documentelor financiare, liste lunare de platÄ, registre obligatorii, depunerea declaraÈiilor, plata furnizorilor de utilitÄÈi, a taxelor Èi impozitelor, serviciul de încasare la sediul asociaÈiilor precum Èi alte servicii financiare prevÄzute de drept obligatorii prin lege;
  • Administrare tehnicÄ: cuprinzând monitorizarea parÈilor comune ale imobilului, un numÄr de apel de urgenÈÄ disponibil 24/24h, 365 de zile pe an pentru situaÈii de urgenÈÄ Èi avarie la pÄrÈile comune Èi individuale, managementul lucrÄrilor de reparaÈii Èi recepÈia acestora, managementul stocului de materiale necesar întreÈinerii imobilului;
  • Depunere declaraÈiilor prin semnÄturÄ electronicÄ: depunerea lunarÄ a declaraÈiilor obligatorii prin lege, semnate electronic prin semnatura electronicÄ a fiecÄrei asociaÈii, garanteazÄ acurateÈea Èi siguranÈa datelor;
  • ÎntreÈinere Èi intervenÈii mici de reparaÈii: cuprinzând toata gama de servicii necesarÄ întreÈinerii, personalului de întreÈinere Èi curÄÈenie, o serie de reparaÈii Èi îmbunÄtaÈiri ce se pot face în regim propriu cu o serie de angajaÈi, comuni asociaÈiei sau delegaÈi din partea societÄÈii noastre;
  • ConsultanÈÄ: oferitÄ atat membrilor comitetului executiv ai asociaÈiei, în cazul necesar rezolvÄrii unor probleme de natura juridicÄ a asociaÈiei cât Èi membrilor asociaÈiei, legal afiliaÈi acesteia prin acordul de asociere, cÄrora li se oferÄ toate informaÈiile de care au nevoie pentru a-Èi înÈelege situaÈia de fapt, drepturile Èi obligaÈiile ce le revin din calitatea de membru al asociaÈiei de proprietari din care face parte;
  • ÎnfiinÈare: ajutÄm asociaÈiile de properietari (în devenire) în constituirea lor juridicÄ, prelucrând toate documentele de care aceÈtia au nevoie, eliberând preÈedintele Èi comitetul executiv de sarcina de editare si validare a documentelor de înfiinÈare;
  • Juridic: oferim asistenÈÄ juridicÄ tuturor asociaÈiilor de proprietari, prin contract de asistenÈÄ juridicÄ, anexÄ la contractul de prestÄri servicii, ce garanteazÄ asociaÈiei de proprietari, reprezentanÈÄ juridicÄ 24/24h din partea a cel puÈin douÄ cabinete de avocaturÄ afiliate societÄtii noastre;
  • Suport electronic de calcul Èi arhivare a documentelor: în baza Legii ContabilitÄÈii Nr. 82/1991, modificatÄ prin O.U.G. Nr. 37/2011, M.OF. 285/22.04.2011, Cap III, Art. 23, Al. 1, serviciu oferit tuturor asociaÈiilor cu care lucrÄm, ce permite generarea listelor de platÄ, pe baza facturilor si chitanÈelor din ultima lunÄ, fÄrÄ erori umane de calcul sau contorizare, precum Èi arhivarea electronicÄ a documentelor justificative, astfel încât sÄ fie reduse costurile asociaÈiei cu privire la stocarea documentelor financiar-contabile;
  • Acces permanent electronic: pe baza de cerere, al proprietarilor, la situaÈia lor financiarÄ pentru proprietarii, membrii ai asociaÈiei de proprietari cu care lucrÄm, oferim un serviciu de access electronic, constant, securizat prin utilizator si parolÄ, la situaÈia sa financiarÄ Èi plata electronicÄ a cheltuielilor de întreÈinere.

Contact Icon :: 75 :: 75Email: oferte@administram.ro